ICC: n Välimiesmenettelysäännöt | Shearman & Sterling

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) johtokunta hyväksyi 6.lokakuuta 2020 muutetut Välimiesmenettelysäännöt (”2021 ICC Rules”), jotka korvaavat maaliskuussa 2017 annetut ICC: n säännöt. ICC: n vuoden 2021 säännöt tulevat voimaan 1.tammikuuta 2021, ja niissä määritellään ja säännellään ICC: n kansainväliselle välitystuomioistuimelle (”ICC Court”) jätettyjen asioiden käsittelyä kyseisestä päivästä alkaen. ICC: n vuoden 2017 sääntöjä sovelletaan edelleen kaikkiin ICC: n tuomioistuimessa kirjattuihin tapauksiin ennen 1.tammikuuta 2021.

kuten ICC: n tuomioistuimen presidentti Alexis Mourre totesi, ”sääntömuutokset merkitsevät uutta askelta kohti sääntöjen tehokkuutta, joustavuutta ja avoimuutta, mikä tekee ICC: n välimiesmenettelystä entistä houkuttelevamman sekä suurissa ja monimutkaisissa välimiesmenettelyissä että pienemmissä tapauksissa.”

vuoden 2021 ICC: n sääntöihin sisältyy joitakin merkittäviä muutoksia ja innovatiivisia ominaisuuksia, joista osa on hiljattain toteutettu muissa merkittävissä välimiesmenettelysäännöissä. Tässä muistiossa esitetään yhteenveto näistä muutoksista.

monen osapuolen ja usean sopimuksen Välimiesmenettelyt

voimassa olevat kansainvälisen rikostuomioistuimen vuoden 2017 säännöt tarjoavat innovatiiviset puitteet muiden osapuolten yhdistämiselle välimiesmenettelyssä ja eri osapuolia koskevien asioiden yhdistämisessä. ICC: n vuoden 2021 säännöt rakentavat edelleen tämän kehyksen varaan. Tämä koskee erityisesti monitahoisia kiistoja, joissa on mukana useita osapuolia ja/tai sopimuksia, kuten rakennusalalla työnantajan, urakoitsijan ja alihankkijan välisiä riitoja ja rahoitusalalla luotonantajan, lainanottajan ja takaajan välisiä riitoja.

uuden 7 artiklan 5 kohdassa määrätään, että välimiesoikeus(kun se on perustettu) voi minkä tahansa osapuolen pyynnöstä liittyä uusiin osapuoliin. Tämän edellytyksenä on, että uusi asianosainen hyväksyy virkamiestuomioistuimen perustuslain ja toimeksiannon. Päättäessään yhdistämispyynnöstä virkamiestuomioistuimen on otettava huomioon asian kannalta merkitykselliset seikat, kuten i) onko sillä fumus boni jurisoikeus toiseen asianosaiseen nähden, ii) yhdistämispyynnön ajankohta, iii) mahdolliset eturistiriidat ja iv) yhdistämispyynnön vaikutus menettelyyn. ICC: n vuoden 2017 sääntöjen mukaan kolmatta osapuolta ei voida liittää välimiesmenettelyyn tuomioistuimen perustamisen jälkeen ilman kaikkien osapuolten, myös kolmannen osapuolen, suostumusta.

vuoden 2021 ICC: n säännöissä määrätään myös, että ICC: n tuomioistuin voi yhdistää kaksi tai useampia vireillä olevia välimiesmenettelyjä yhdeksi välimiesmenettelyksi, jos välimiesmenettelyissä on mukana eri osapuolia ja vaatimukset tehdään useammassa kuin yhdessä sopimuksessa edellyttäen, että välimiesmenettelysopimukset ovat samat (10 artiklan b alakohta). ICC: n vuoden 2017 sääntöjen mukaan useampaan kuin yhteen sopimukseen perustuvien välimiesmenettelyjen yhdistäminen on mahdollista vain, jos välimiesmenettelyt ovat samojen osapuolten välisiä.

1.lokakuuta 2020 voimaan tulleet Lontoon kansainvälisen Välimiesmenettelytuomioistuimen uudistetut säännöt, jäljempänä ’vuoden 2020 LCIA-säännöt’, omaksuvat myös joustavamman lähestymistavan konsolidointiin. Välimiesoikeus voi vuoden 2020 LCIA-sääntöjen 22.7 artiklan ii kohdan nojalla konsolidoida välimiesmenettelyt samojen osapuolten välisten yhteensopivien välimiesmenettelysopimusten nojalla tai samasta liiketoimesta tai siihen liittyvien liiketoimien sarjasta johtuvien välimiesmenettelyjen perusteella. LCIA: n sääntöjen aiemman version mukaan eri osapuolten välisiä riitoja ei voitu konsolidoida, elleivät kaikki osapuolet olleet antaneet suostumustaan konsolidointiin.

nopeutettu Välimiesmenettely

yksi vuoden 2017 ICC: n sääntöjen merkittävimmistä piirteistä oli nopeutetun välimiesmenettelyn käyttöönotto, jossa palkkioita alennettiin ja aikataulu nopeutettiin ja lopullinen päätös oli tehtävä kuuden kuukauden kuluessa ensimmäisestä asianhallintakonferenssista.

ICC: n vuoden 2021 sääntöjen 30 artiklassa ja lisäyksessä VI laajennetaan tämän nopeutetun menettelyn soveltamisalaa korottamalla niiden opt-out-hakemuksen kynnysarvoa riitautetusta 2 miljoonasta Yhdysvaltain dollarista 3 miljoonaan Yhdysvaltain dollariin. Osapuolten oikeus jättäytyä nopeutetun menettelyn ulkopuolelle milloin tahansa on säilytetty.

tilastoissa näkyy tarve nopeutetulle menettelylle. Vuonna 2019 nopeutettua menettelyä koskevia säännöksiä sovellettiin 65 tapauksessa suoralla toiminnalla (ts., tapauksiin, joissa välimiesmenettelysopimus tehtiin 1.3.2017 jälkeen ja riidanalainen summa ei ylittänyt 2 miljoonaa yhdysvaltain dollaria). Näistä 65 tapauksesta vain viidessä osapuolet sopivat jättäytyvänsä menettelyn ulkopuolelle. Lisäksi nopeutetussa menettelyssä vuonna 2019 annetuista 50 lopullisesta palkinnosta 37 myönnettiin kuuden kuukauden määräajassa.

merkittävä osa vähemmän arvokkaista asioista rekisteröitiin ICC: ssä (tapauksia, joiden arvo oli enintään 2 miljoonaa yhdysvaltain dollaria, oli 36.3 prosenttia vuonna 2019 rekisteröidyistä tapauksista), ICC odottaa tämän muutoksen lisäävän nopeutettuun menettelyyn toimitettujen tapausten määrää, mikä edistää aikaa ja kustannustehokkuutta.

Etäkuulemiset

ICC: n vuoden 2021 säännöissä otetaan käyttöön uusi säännös etäkuulemisista. Tämä kuvastaa kansainvälistä välimiesmenettelyä erityisesti COVID-19-pandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi.

tämä noudattaa ICC: n ohjeistusta mahdollisista toimenpiteistä COVID-19-pandemian vaikutusten lieventämiseksi, jossa annetaan ohjeita konferenssien ja kuulemisten järjestämisestä COVID-19-näkökohtien perusteella, mukaan lukien tällaisten konferenssien ja kuulemisten järjestäminen etänä.

välimiesmenettelyn soveltuvuus etäkäsittelyyn riippuu suuresti kyseisen riidan yksittäisistä näkökohdista. Videoneuvottelu ei ole uusi asia välimiesmenettelyssä. COVID-19-pandemian jälkeen on herännyt kysymys siitä, pitäisikö kuulemisten järjestämisestä videoteitse (joko täysin virtuaalisesti tai osittain videoteitse ja osittain fyysisessä muodossa) tulla yleinen käytäntö. Teknologiapalvelujen tarjoajien nopea lisääntyminen on kiihdyttänyt etäkuulemisten ilmiötä ja korostanut sen hyviä ja huonoja puolia. Etäkuulemisissa otetaan esimerkiksi esiin oikeusturvaa koskevia kysymyksiä, kuten se, onko todistajia opastettu tai pyydetty pois ruudulta. Toinen huolenaihe on, pystyykö tuomioistuin arvioimaan täysin todistajan uskottavuutta virtuaalisessa ympäristössä. Jotkin osapuolet kyseenalaistavat myös todistajien ristikuulustelun tehokkuuden ilman henkilökohtaisen kuulemisen dynamiikkaa ja tuovat esiin huolensa ongelmista yhteydenpidossa lakitiiminsä kanssa ja sen sisällä virtuaalisessa ympäristössä. Samalla etäkuulemiset tuovat mukanaan etuja, kuten kustannussäästöjä. Tämä pätee erityisesti pieniin tapauksiin, jotka eivät edellytä henkilökohtaista kuulemista, ja tapausten hallinnointikonferensseihin.

uuden 26 artiklan 1 kohdan mukaan välimiesoikeus voi osapuolia kuultuaan päättää järjestää kuulemisia etänä videoneuvottelun, puhelinkokouksen tai muun asianmukaisen viestintävälineen avulla. Vuoden 2020 LCIA-sääntöjen 19 artiklan 2 kohdassa otettiin käyttöön vastaava säännös, jonka mukaan kuulemiset voidaan järjestää ”henkilökohtaisesti tai virtuaalisesti puhelinkonferenssin, videoneuvottelun tai muun viestintätekniikan avulla yhdessä tai useammassa maantieteellisessä paikassa olevien osallistujien kanssa.”Molempien sääntöjen viittaus muihin viestintävälineisiin mahdollistaa etäkuuloteknologian tulevat innovaatiot.

muita kiinnostavia ovat muutokset määräyksiin, jotka koskevat kirjallista viestintää ja välimiesmenettelyä koskevan pyynnön fyysistä toimittamista ja välimiesmenettelyä koskevaan pyyntöön vastaamista. ICC: n vuoden 2021 säännöissä määrätään, että tällaiset kirjelmät toimitetaan fyysisesti useina sarjoina vain, jos osapuoli sitä pyytää (Articles 3(1), 4(4)(b) ja 5(3)). Sähköistä viestintää ja arkistointia suosiva olettama on sisällytetty myös vuoden 2020 LCIA-sääntöihin (1.3, 2.3 ja 4.1 artikla). Tämä innovaatio on tervetullut askel kohti teknologisesti nykyaikaisempaa ja ympäristöystävällisempää välimiesmenettelyä.

sijoitussopimuksen Välimiesmenettelyt

kansainvälisen rikostuomioistuimen vuoden 2021 sääntöihin sisältyy myös kaksi uutta säännöstä, joita sovelletaan erityisesti sijoitussopimuksen välimiesmenettelyihin. Tämä johtuu siitä, että ICC on viime vuosina hallinnoinut yhä enemmän tällaisia valtioita ja valtion omistamia osapuolia koskevia tapauksia.

uuden 13 artiklan 6 kohdassa määrätään, että kun välityssopimus perustuu sopimukseen ja jolleivät osapuolet toisin sovi, välimiehellä ei saa olla samaa kansalaisuutta kuin yhdelläkään osapuolella. Tämä noudattaa ICSID-yleissopimuksessa (39 artikla) ja ICSID-Välimiesmenettelysäännöissä (1.3 artikla) omaksuttua lähestymistapaa.

uudessa 29 artiklan 6 kohdan c alakohdassa täsmennetään lisäksi, että ICC: n välimiesmenettelyä koskevat määräykset, joissa määrätään menettelystä, jolla osapuolet voivat hakea kiireellistä väliaikaista helpotusta ICC: n välimiesoikeuden perustamiseen asti, eivät ole käytettävissä sopimukseen perustuvissa välimiesmenettelyissä. Tällä määräyksellä kodifioidaan ICC: n tuomioistuimen vakiintunutta käytäntöä välimiehiä koskevien hätäsäännösten osalta. Toisin kuin ICC: n vuoden 2021 säännöissä, hätäsovittelijan käyttö on sallittua sijoittajavaltion välittämissä riita-asioissa, jotka käydään Tukholman kauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti.

kolmannen osapuolen rahoitus, osapuolten edustus ja välimiesoikeuden nimitykset

kansainvälisen rikostuomioistuimen vuoden 2021 säännöissä otetaan käyttöön uusia kolmannen osapuolen rahoitusta, osapuolten edustusta ja välimiesoikeuden nimityksiä koskevia säännöksiä, joiden tarkoituksena on lisätä avoimuutta, suojella menettelyn eheyttä ja taata osapuolten yhdenvertainen kohtelu.

koska kolmansien osapuolten rahoittajat osallistuvat yhä enemmän kansainväliseen välimiesmenettelyyn, uuden 11 artiklan 7 kohdassa edellytetään, että kukin osapuoli ilmoittaa viipymättä ”sellaisten osapuolten olemassaolosta ja henkilöllisyydestä, jotka eivät ole sopineet korvausvaatimusten tai puolustuksen rahoittamisesta ja joiden perusteella sillä on taloudellista etua välimiesmenettelyn lopputuloksesta.”Tämän vaatimuksen tarkoituksena on avustaa välimiehiä heidän riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen liittyvien tiedonantovelvollisuuksiensa täyttämisessä. Tämä kuvastaa ICC: n nykyistä lähestymistapaa. ICC: n 1.tammikuuta 2019 antamassa huomautuksessa osapuolille ja Välimiesoikeuksille välimiesmenettelyn suorittamisesta ICC: n Välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti määrätään, että ”välimiehen tai mahdollisen välimiehen tulisi harkita suhteita muihin kuin osapuoliin, joiden etua välimiesmenettelyn tulos koskee.”Vaikka vuoden 2020 LCIA-säännöt eivät sisällä vastaavaa vaatimusta, Hong Kong International Arbitration Centre administrated-Välimiesmenettelysääntöjen vuoden 2018 versiossa määrätään 44 artiklassa, että rahoitettavan osapuolen on ilmoitettava rahoitussopimuksen olemassaolosta ja kolmannen osapuolen rahoittajan henkilöllisyydestä sekä mahdollisista myöhemmistä muutoksista tällaisiin tietoihin.

uuden 17 artiklan 1 kohdan mukaan välimiesmenettelyn kummankin osapuolen on ilmoitettava viipymättä ICC: n sihteeristölle, välimiesoikeudelle ja muille osapuolille edustuksessaan tapahtuneista muutoksista. Asetuksen 17 artiklan 2 kohdassa säädetään, että kun välimiesoikeus on antanut asianosaisille mahdollisuuden esittää huomautuksia, se voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet välttääkseen eturistiriidan, joka johtuu osapuolten edustuksen muutoksesta, muun muassa sulkemalla uuden asianajajan kokonaan tai osittain pois menettelystä. Vuoden 2014 tarkistuksessa otettiin käyttöön vastaava säännös LCIA-sääntöihin (artikla 18.4).

vuoden 2021 ICC: n säännöissä määrätään lisäksi, että ICC: n tuomioistuin voi poikkeuksellisissa olosuhteissa nimittää jokaisen välimiesoikeuden jäsenen, jos osapuolten välityssopimuksen soveltaminen johtaisi merkittävään vaaraan eriarvoisesta kohtelusta ja epäoikeudenmukaisuudesta (12 artiklan 9 kohta). Tämä säännös käytännössä antaa Yhteisöjen tuomioistuimelle mahdollisuuden olla ottamatta huomioon välimiesmenettelysopimuksia, jotka, vaikka ne ovat yleisesti ottaen sellaisia, joita ei voida hyväksyä, voivat vaarantaa sopimuksen pätevyyden edellyttämällä sellaista virkamiestuomioistuimen perustamismenettelyä, joka ei kohtele asianosaisia tasapuolisesti kyseisen riidan olosuhteissa.

tämä muutos heijastaa periaatetta, joka vahvistettiin ranskalaisen Cour de cassationin vuonna 1992 tekemässä dutco-päätöksessä, joka koski KONSORTIOSOPIMUKSEN yhden osapuolen käynnistämää välimiesmenettelyä konsortiokumppaneitaan vastaan. ICC: n silloiset säännöt eivät sisältäneet määräyksiä useiden osapuolten yhteisistä nimityksistä, ja ICC: n tuomioistuin määräsi kaksi vastaajaa, joilla oli vastakkaisia intressejä, nimeämään yhdessä yhden välimiehen ja suoraan Kolmannen välimiehen. Vastaajat protestoivat yhteistä nimitystä vastaan ja nostivat lopulta kanteen välimiesoikeuden välipäätöksen kumoamisesta. Ranskalainen Cour de Cassation kumosi Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen päätöksen, joka oli kieltäytynyt kumoamasta välipäätöstä. Cour de Cassation katsoi, että tuomioistuimen perustuslaki oli kansainvälisen oikeusjärjestyksen vastainen, koska se oli rikkonut yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, joka koski asianosaisten oikeutta nimittää välimies.

johtopäätös

näillä uusilla määräyksillä kansainvälinen rikostuomioistuin vahvistaa asemaansa johtavana maailmanlaajuisena välimieselimenä vahvistamalla vakiintunutta käytäntöä ja sopeutumalla uusiin yhteiskunnallisiin realiteetteihin muun muassa teknologian avulla. ICC: n vuoden 2021 säännöt perustuvat vuosien 2012 ja 2017 tarkistuksissa vahvistettuihin puitteisiin ja tekevät ICC: n välimiesmenettelystä entistä houkuttelevamman sekä suurille monimutkaisille välimiesmenettelyille että pienemmille jutuille.

ennen kuin vuoden 2021 säännöt tulevat voimaan 1.tammikuuta 2021, kansainvälinen rikostuomioistuin julkaisee päivitetyn version välimiesmenettelyn toteuttamista koskevasta muistiostaan osapuolille ja Välitystuomioistuimille.

Shearman & Sterlingin Kansainvälinen Välimiesmenettelytiimi antaa yrityksille neuvoja ja edunvalvontaa ennen välimiesmenettelyä ja koko välimiesmenettelyn ajan, ja häntä pidetään yleisesti yhtenä markkinoiden parhaista. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin tai tarjoamme lisäanalyysejä ICC: n vuoden 2021 säännöistä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.