Johdanto: strateginen katsaus vaihtoehtoihin IMCI: stä ja iCCM: stä saatujen kokemusten pohjalta

havainnot ja oivallukset lasten terveysstrategioiden parantamisesta

IMCI: n ja iCCM: n strategioiden täytäntöönpanon kuvaava analyysi sisältyy tekstiin, joka tarjoaa kontekstin seuraaville artikkeleille, joissa kehitetään kriittisiä teemoja, jotka keskittyvät maailmanlaajuisiin lasten terveyttä koskeviin tavoitteisiin. Loppuhuomautuksessa tarkastellaan haasteita, mahdollisuuksia ja sitoumuksia lasten terveyden parantamiseksi. Sen ovat kirjoittaneet WHO: n ja Unicefin johtajat, jotka vastaavat tulevien globaalien strategioiden kehittämisestä ja kansallisten ohjelmien tukemisesta.

IMCI: n ja iCCM: n soveltaminen on ollut yleistä, mutta hajanaista maissa.10 IMCI on otettu käyttöön yli 100 maassa, ja se on integroitu lasten terveysohjelmointiin useimmissa näistä maista. Maissa, joissa kuolleisuus on korkeinta, IMCI: n käyttöaste on myös korkein. Maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan 95 prosenttia maista, joissa alle 5-vuotiaiden kuolleisuus on yli 80 1000 elävänä syntynyttä kohden, sisällyttää strategian kansallisiin lasten terveyssuunnitelmiinsa. Toteutusta ovat rahoittaneet yhdessä hallitukset ja kehitysyhteistyökumppanit. Ensiksi mainituilla on tapana rahoittaa terveydenhuoltoalan työntekijöiden palkkoja, yleistä ohjelmatukea, lääkkeitä ja laitteita, ja viimeksi mainituilla on pääosa rahoituksesta harjoittelijoiden koulutukseen ja päivittäiseen toimeentuloon. Myös yhteisön asioiden hallinta, mukaan lukien iCCM, on otettu laajasti käyttöön. Yli kaksi kolmasosaa tutkimukseen osallistuneista maista ilmoitti, että yhteisön terveydenhuollon työntekijät huolehtivat alle 5-vuotiaista lapsista. Sekä IMCI: n että iCCM: n osalta ei kuitenkaan ole riittävästi kansallisia ja alueellisia tietoja ohjelmien hyväksymisen laajuudesta tai laadusta ja ennen kaikkea ohjelman vaikutuksista.

näiden strategioiden käyttö ei myöskään ole tarjonnut saumatonta hoitojatkumoa kodin, ensimmäisen tason tilojen ja lähetteiden välillä, kuten oli tarkoitus. Maakohtaisesti IMCI: n täytäntöönpanossa on keskitytty pääasiassa ensimmäiseen osa-alueeseen (terveydenhuoltoalan työntekijöiden taitojen parantamiseen), terveydenhuoltojärjestelmien vahvistamisen ja yhteisön osallistumisen ulkopuolelle. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että WHO, Unicef ja täytäntöönpano-ja rahoituskumppanit ovat korostaneet ensin mainittua liikaa.11 IMCI ideoitiin ” jakkaraksi, jolla on kolme jalkaa.”Se, että kaikkia kolmea osatekijää ei ole toteutettu tasapuolisesti ja tasapainoisesti, on kuitenkin rajoittanut sen mahdollisia vaikutuksia heikentämällä sisäänrakennettuja synergioita (esimerkiksi kysynnän luomisen yhteisön tasolla ja palvelutarjonnan parantamisen välillä). Samaan aikaan iCCM: n vaikutusta on usein rajoittanut kohderyhmien riittämätön palvelujen käyttö. Ehkä tämä johtuu siitä, ettei ole kiinnitetty huomiota toimintaan, joka osallistaisi ja kouluttaisi yhteisöjä. Näiden osatekijöiden paremman integroinnin on oltava ensisijainen tavoite tulevissa lasten terveyttä koskevissa strategioissa. Tämä edellyttää WHO: lta ja Unicefilta vahvempaa maailmanlaajuista johtajuutta lasten terveyden nostamiseksi yleisön huolenaiheeksi, eniten apua tarvitsevien priorisoimiseksi ja perheiden, yhteisöjen ja etulinjan palvelujen tarjoajien asettamiseksi toiminnan keskiöön.

katsauksessa tunnistettiin useita esteitä yhdennettyjen lasten terveysstrategioiden käytölle ja joitakin mahdollisia ratkaisuja. Piiriterveysryhmät ovat avainasemassa toiminnan tehokkaassa suunnittelussa ja toteutuksessa, varsinkin kun terveyspalvelut hajautetaan monissa maissa. Piiriryhmiä on kuitenkin tuettava paremmalla johtamiskoulutuksella, hajautetulla suunnittelulla ja budjetoinnilla sekä järjestelmälaajuisilla terveydenhuoltojärjestelmillä.12 samoin nykyiset koulutus-ja valvontastrategiat saattavat pikemminkin rajoittaa kuin mahdollistaa terveydenhuoltoalan työntekijöiden toimintaa, mikä johtuu osittain korkeista koulutuskustannuksista. Meta-analyysissä, joka tehdään tutkimuksista strategioista, joilla parannetaan terveydenhuoltoalan työntekijöiden suorituskykyä, määritetään parhaat käytännöt ja hahmotellaan alustava suunnitelma, jota seurataan suorituskyvyn seurannalla ja jatkuvalla sopeuttamisella. Terveydenhuoltoalan työntekijöitä on tuettava myös laajemmilla terveydenhuoltojärjestelmien parannuksilla, toimeentulotuella sekä maailmanlaajuisella teknisellä ja taloudellisella tuella.13

samaan aikaan lastensuojelun harjoittajien on katsottava kansanterveyslaitosta laajemmalle lastensuojelun ohjelmoinnissa. Vaikka IMCI suunniteltiin keskittymään perheen ja yhteisön käytäntöjen parantamiseen imetyksestä hoitoon hakeutumiseen ja sanitaatioon, tätä komponenttia on aivan liian harvoin sovellettu. Toisaalta iCCM keskittyi ensisijaisesti sairaan lapsen tapaushallintaan eikä kaikkien lasten kokonaisvaltaiseen hoitoon. Yhä vahvempaa näyttöä (myös satunnaistetuista kontrolloiduista kokeista) on saatavilla sellaisten strategioiden tehokkuudesta, joilla vahvistetaan yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen valmiuksia parantaa lasten terveyttä. Tällaisia ovat esimerkiksi kotikäynnit, naisryhmät, yhteisökeskustelut ja terveysvaliokunnat.14 käytäntö ei kuitenkaan ole vastannut lisääntyvää näyttöä, mikä edellyttää jatkuvaa rahoitusta ja maajohtoisen suunnittelun koordinointia.näitä prosesseja voidaan tukea painottamalla yhteisön osallistumista maailmanlaajuisesti. Maailmanlaajuiset lasten terveysstrategiat ovat harvoin ulottuneet yhteistyöhön yksityisten terveydenhuollon tarjoajien kanssa, vaikka useimmat lapset saavat yksityistä terveydenhuoltoa monissa maissa. IMCI: n ja iCCM: n toimittamissuunnitelmissa on luotava kumppanuuksia ja työskenneltävä tehokkaammin kaikkien toimijoiden, myös yksityisen sektorin terveydenhuollon tarjoajien, kanssa sen varmistamiseksi, että jokainen lapsi voi saada korkealaatuisia palveluja.15

tällaiset parannukset toimenpiteiden laajuudessa ja toteuttamisessa edellyttävät uusia ajattelutapoja, suunnittelua, toimintaa ja yhteistyötä kaikkien lasten terveyteen liittyvien sidosryhmien kesken. Maailmanlaajuisten ja maakohtaisten virastojen on työskenneltävä sopusoinnussa kaikilla ohjelma-alueilla kunnianhimoisten lasten terveyttä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Maailmanlaajuisten virastojen on järkeistettävä ja yhdenmukaistettava ohjeistusjärjestelmiä ja kuultava monipuolisemmin, jotta suunnitelmat palvelevat potilasta. Tulevissa välineissä, joilla tuetaan IMCI: tä, iCCM: ää ja muita lasten terveyttä koskevia aloitteita, on sisällytettävä lasten terveyden edistämiseen, ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kehitykseen liittyvät näkökohdat joustavaan ja modulaariseen järjestelmään.16 lisäksi yhdennetyt seuranta-ja arviointijärjestelmät voivat keventää terveydenhuoltoalan työntekijöiden taakkaa optimoimalla olemassa olevia seurantastrategioita ja asettamalla etusijalle muutamia indikaattoreita yhteistyössä terveystietojen yhteistoiminta-ja Alueterveystietojärjestelmän (Health Data Collaborative and District Health Information System) puitteissa tehtävän jatkuvan työn kanssa 2.17 koska resurssit todennäköisesti pysyvät riittämättöminä, maailmanlaajuisten ja maakohtaisten toimijoiden on asetettava oikeudenmukaisuus lasten terveyden alalla ensisijaiseksi tavoitteeksi. Tämän vuoksi politiikoissa olisi asetettava etusijalle eri alojen väliset toimet, joilla puututaan terveyteen vaikuttaviin sosiaalisiin tekijöihin, tasapuolisuuteen perustuvaan suunnitteluun eri maissa ja toimiin, joilla vähennetään köyhien väestöryhmien taloudellista taakkaa.18

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.